Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Statut WAA

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu przyjmuje nazwę Włocławska Akademia Aikido . Włocławska Akademia Aikido zwana jest w dalszym ciągu statutu Stowarzyszeniem

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Włocławka i powiatu włocławskiego z siedzibą władz we Włocławku.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i związków sportowych: okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i wolontariuszy.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie będzie używać pieczęci z napisem: Włocławska Akademia Aikido.

§ 7

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszym statutem.

 

Rozdział II.

Cele i zadania Stowarzyszenia.

§ 8

 Celem Stowarzyszenia jest:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowotny członków i ich rodzin przez różne formy kultury fizycznej, zwłaszcza w dziedzinie rekreacji ruchowej jaką jest Aikido, poprzez:

1)       Upowszechnianie japońskiej sztuki walki Aikido, tradycji, etyki i kultury japońskiej.

2)       Organizowanie i popularyzację działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju.

3)       Organizację i uczestnictwo w szkoleniach i seminariach aikido oraz obozach rekreacyjno-sportowych.

4)       Kształtowanie w młodzieży pozytywnych wzorców zachowań, cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Stowarzyszenia.

5)       Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej wśród mieszkańców miasta i powiatu przez całe życie.

6)       Kształtowanie prawidłowego rozwoju umysłowego, sfery społeczno-moralnej i postaw pro-zdrowotnych.

7)       Integrowanie środowisk uczniowskich i rodzicielskich.

8)       Pracę z młodzieżą na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.

9)       Reprezentowanie w kraju i zagranicą ruchu Aikido.

10) Propagowanie miasta Włocławka w kraju i zagranicą w organizacjach działających na rzecz kultury fizycznej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sztuki walki Aikido i rekreacji fizycznej.

2. Organizowanie szkoleń, seminariów, prezentacji, obozów, wystaw i imprez rekreacyjno-sportowych.

3. Organizowanie imprez propagujących wiedzę o Aikido i dalekowschodniej kulturze w mieście, powiecie i regionie.

4. Współpracę ze środkami masowego przekazu dla prezentowania wiedzy o rekreacji ruchowej i aikido.

5. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i klubami mającymi podobne cele.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje działania we współdziałaniu z:

1. Szkołami i Uczniowskimi Klubami Sportowymi.

2. Organami administracji publicznej.

3. Polską Federacja Aikido, klubami i stowarzyszeniami o podobnym celu działania.Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 13

1) Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

a) czynnie uprawia rekreację ruchową jaką jest aikido,

b) wnosi swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia,

c) wspomaga działalność Stowarzyszenia organizacyjnie lub materialnie,

d) systematycznie płaci składki członkowskie.

2) Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3) Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

4) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadają władze Statutowe Stowarzyszenia.

5) Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

6) Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Stowarzyszenia, stają się jego członkiem z chwilą uprawomocnienia się decyzji Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do :

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104),

2) uczestniczenia w organizowanych przez władze Stowarzyszenia szkoleniach, seminariach i imprezach aikido oraz imprezach rekreacyjno-sportowych,

3) uprawiania rekreacji ruchowej w ramach działalności Stowarzyszenia,

4) zgłaszania do władz Stowarzyszenia opinii, wniosków i postulatów w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,

5) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

7) Otrzymywania nagród i odznaczeń za osiągnięcia w rekreacji ruchowej, działalność społeczną i wykonywanie zadań.


2. Członek zwyczajny jest obowiązany do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) przestrzegania etyki aikido i postawy godnej obywatela RP,

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń, obowiązujących w Stowarzyszeniu,

5) dbania o sprzęt i urządzenia rekreacyjne oraz właściwe ich użytkowanie,

6) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć rekreacyjnych,

§ 15

1. Członek honorowy posiada takie prawa jak członek zwyczajny, określone w § 14 ust. 1.

2. Członek wspierający posiada takie prawa jak członek zwyczajny, określone w § 14 ust. 1,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający i honorowy ma prawo – z głosem doradczym - brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

d) rozwiązania się Stowarzyszenia,

e) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki, działania na szkodę Stowarzyszenia.

f) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę
       w postaci pozbawienia praw publicznych,

g) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c), d) i e) orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

Rozdział IV.

Struktura organizacyjna.

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2) Zarząd Stowarzyszenia składający się od 3 do 5 członków.

3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składająca się z 3 członków.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w trybie głosowania ustalonym przez delegatów Walnego Zebrania (jawnym lub tajnym), bezwzględną większością głosów. Wybór Władz Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym przeprowadzany jest, jeżeli za taką formą głosuje co najmniej 10 % uczestników Walnego Zebrania.

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

4. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 20

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym,

b) członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 21

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku.
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie zwołuje się raz na 4 lata.
Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

W przypadkach określonych w ust. 6 pkt b) i c) Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi Stowarzyszenia odpowiedniego wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) uchwalanie statutu i zmian w statucie,

c) wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady,

j) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

§ 23

Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, działa w jego imieniu i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym: prezesa, wiceprezesa/ów, sekretarza, skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

5. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby
członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 24

Do zakresu działań Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia i jego preliminarzy budżetowych,

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i funduszami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu i innych aktów przewidzianych w niniejszym statucie,

5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

8. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

9. Współdziałanie z instytucjami oświatowymi, samorządowymi, administracją rządową i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.

10. Planowanie, organizacja i realizacja działalności szkoleniowej i rekreacyjnej Stowarzyszenia.

11. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

12. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 25

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie gospodarki rzeczowej i finansowej Stowarzyszenia,

b) kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania,

c) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

e) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym statutem,

f) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

g) uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,

h) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział - z głosem doradczym- w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 28

W przypadkach określonych w § 26 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.Rozdział V.

Wyróżnienia i kary.

§ 29

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i wymierzania kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 30

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, w oparciu o regulamin, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach na 1-6 miesięcy,

d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.Rozdział VI.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje z budżetu państwa i z budżetu samorządowego,

c) wpływy od sponsorów

d) darowizny, zapisy i spadki,

e) inne świadczenia finansowe wnoszone przez członków.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.Rozdział VII.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 34

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 20 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami).